Ποιοτικές αναλύσεις

Η απλή καταγραφή και παράθεση επιχειρημάτων που έχουν διατυπωθεί από άλλους συγγραφείς, δεν αποτελεί το ζητούμενο σε μια επιστημονική εργασία. Είναι αναγκαία λοιπόν η ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεωριών, αλλά και ταυτόχρονα η διατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν με τις κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις. Οι ποιοτικές στατιστικές αναλύσεις αποκοπούν στον έλεγχο των θεωριών μέσω της εξέτασης σε βάθος των αντιλήψεων, στάσεων, εμπειριών των συμμετεχόντων – ερωτηθέντων. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη για ποιοτικές στατιστικές αναλύσεις αναγκαίες στις περισσότερες πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες.

Το κέντρο Easyptyxiakes προσφέρει τα εξής: 

  • Σχεδιάζουμε την ποιοτική  έρευνα και ορίζουμε επιστημονικά την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί
  • Σχεδιάζουμε τη συνέντευξης (δομημένη/ μη δομημένη, άμεση/ έμμεση, κλινική/σε βάθος)
  • Ορισμός δείγματος
  • Κωδικοποίηση δεδομένων
  • Ανάλυση δεδομένων (Atlas/ti, Nvivo, Ethnographer, Observer, Nud*Ist κλπ.)
  • Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων
  • Ερμηνεία στατιστικών αποτελεσμάτων
  • Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων και προτάσεων
  • Επεξήγηση των αποτελεσμάτων στον φοιτητή/ τρια

Για άμεση επικοινωνία και κοστολόγηση πατήστε εδώ