Ποιοτικές αναλύσεις

Η απλή καταγραφή και παράθεση επιχειρημάτων που έχουν διατυπωθεί από άλλους συγγραφείς, δεν αποτελεί το ζητούμενο σε μια επιστημονική εργασία. Είναι αναγκαία λοιπόν η ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεωριών, αλλά και ταυτόχρονα η διατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν μέσω της κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης. Σκοπός της ποιοτικής έρευνας είναι ο έλεγχος των θεωριών μέσω της εξέτασης σε βάθος των αντιλήψεων, στάσεων, εμπειριών των συμμετεχόντων – ερωτηθέντων. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ποιοτικές στατιστικές αναλύσεις αναγκαίες στις περισσότερες πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες.

Το κέντρο Easyptyxiakes προσφέρει συμβουλές και καθοδήγηση για τα εξής: 

  • Σχεδιασμός Μεθοδολογίας της ποιοτικής έρευνας
  • Σύνταξη συνέντευξης (δομημένη/ μη δομημένη, άμεση/ έμμεση, κλινική/σε βάθος)
  • Ορισμός δείγματος
  • Κωδικοποίηση δεδομένων
  • Ανάλυση δεδομένων (Atlas/ti, Nvivo, Ethnographer, Observer, Nud*Ist κλπ.)
  • Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων
  • Ερμηνεία στατιστικών αποτελεσμάτων
  • Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων και προτάσεων
  • Επεξήγηση των αποτελεσμάτων στον φοιτητή/ τρια