Στατιστικές Αναλύσεις με SPSS
Πολυετής εμπειρία σε Ποσοτικές & Ποιοτικές αναλύσεις   Πτυχιακές Εργασίες
Αυθεντηκότητα, Ακρίβεια, Σαφήνεια και Τεκμηρίωση
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Αποτελεσματηκότητα, Ποιότητα & Εξειδίκευση
Εργασίες ΕΑΠ | ΑΠΚΥ
Πρωτοτυπία & Πλήρης Υποστήριξη

Καλώς ορίσατε!

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έλλειψη χρόνου, αγωνία και ανάγκη για προσωπική ανοικοδόμηση, το εκπαιδευτικό κέντρο Easyptyxiakes υποστηρίζει το φοιτητικό έργο. Αναγνωρίζοντας ότι οι επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις συχνά περιορίζουν τη δυνατότητα των φοιτητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους, προσφέρουμε συμβουλές, καθοδήγηση και ενίσχυση σε όλη την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών.

Προσφέρουμε:
  • Καθοδήγηση και συμβουλές για την αναζήτηση πληροφοριών και την οργάνωση/ ανάπτυξη πανεπιστημιακής εργασίας κάθε επιστημονικού επιπέδου και πεδίου
  • Καθοδήγηση και συμβουλές για την συγγραφή ερευνητικής πρότασης (proposal) πτυχιακών εργασιών και διατριβών
  • Καθοδήγηση και συμβουλές για στατιστικές αναλύσεις – επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων (SPSS, EViews, EXCEL, MiniTab, Lisrel)
  • Καθοδήγηση και συμβουλές για αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω της πρόσβασης στις πιο γνωστές βάσεις δεδομένων (EMERALD, JSTOR, EBESCO, PUBMED, SCOPUS κλπ.)
  • Καθοδήγηση και συμβουλές για σύνταξη επιστημονικού άρθρου προς δημοσίευση (paper)
  • Διορθώσεις/ Μορφοποίηση/ Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών και διατριβών
  • Μεταφράσεις/ Επιμέλεια/ Δακτυλογραφήσεις
Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes είναι ο έξυπνος, αποτελεσματικός και εγγυημένος δρόμος για την επιτυχία σας.

» περισσότερα