Στατιστική ανάλυση SPSS

Η απλή καταγραφή και παράθεση επιχειρημάτων που έχουν διατυπωθεί από άλλους συγγραφείς, δεν αποτελεί το ζητούμενο σε μια επιστημονική εργασία. Είναι αναγκαία λοιπόν η ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεωριών, αλλά και ταυτόχρονα η διατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν με την κατάλληλη στατιστική ανάλυση. Η ποσοτική στατιστική ανάλυση αποσκοπεί στον έλεγχο των θεωριών χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αριθμητικά δεδομένα. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη για ποσοτική στατιστική ανάλυση αναγκαία στις περισσότερες πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες:

Το κέντρο Easyptyxiakes προσφέρει πλήρη υποστήριξη για τα εξής: 

 • Σχεδιάζουμε την ποσοτική έρευνα και ορίζουμε επιστημονικά την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί τη στατιστική ανάλυση.
 • Σχεδιάζουμε το ερωτηματολόγιο για τη στατιστική ανάλυση σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα (κλίμακα ή αυτοσχεδιασμός).
 • Κωδικοποιούμε τις μεταβλητές και καταχωρούμε ηλεκτρονικά τα δεδομένα στο αντίστοιχο λογισμικό (στατιστική ανάλυση με SPSS, STATA, STATISTICA, AMOS, GPOWER, R, EVIEWS, EXCEL, MINITAB, LISREL κλπ.).
 • Ελέγχουμε την αξιοπιστίας και την εγκυρότητας του ερωτηματολογίου.
 • Κάνουμε επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση και ελέγχουμε τις ερευνητικές υποθέσεις.  
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων (περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση) που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση.
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση.
 • Επεξήγηση των αποτελεσμάτων στον φοιτητή/ τρια.

 

Ενδεικτικά, μπορούμε να καλύψουμε τις εξής στατιστικές αναλύσεις με SPSS

 • Περιγραφική Στατιστική με SPSS 
  • Κατανομή Συχνοτήτων
  • Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς
 • Επαγωγική Στατιστική με SPSS
  • Chi – Square (έλεγχος χ2 )
  • Έλεγχος t -test για δύο ανεξάρτητα δείγματα
  • Έλεγχος t -test για δείγματα ανά ζεύγη
  • Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One- Way ANOVA)
  • Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης (One- Way ANOVA)
  • Έλεγχος προσημασμένης διάταξης του Wilcoxon
  • Έλεγχος Mann-Whitney U
  • Έλεγχος Kruskall-Wallis
  • Έλεγχος Friedman
  • Έλεγχος Kendall’s W
  • Δείκτες συσχέτισης Pearson & Spearman
  • Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Regression)
  • Λογιστική παλινδρόμηση (Regression)
  • Ανάλυση συνδιασποράς
  • Παραγοντική ανάλυση
  • Έλεγχος κανονικότητας
  • Έλεγχος αξιοπιστίας (Cronbach Aplha)

Στατιστικές Αναλύσεις για έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων

Παρέχεται η δυνατότητα για σχεδιασμό online ερωτηματολογίων με στόχο την άμεση συγκέντρωση μεγάλου όγκου πρωτογενών δεδομένων

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, στο φοιτητικό φροντιστήριο EasyPtyxikaes προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση της στατιστικής ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το συνολικό κόστος της διαδικασίας που ακολουθείται για την ποσοτική στατιστική ανάλυση δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ