Ποιοτική ανάλυση

Η απλή καταγραφή και παράθεση επιχειρημάτων που έχουν διατυπωθεί από άλλους συγγραφείς, δεν αποτελεί το ζητούμενο σε μια επιστημονική εργασία. Είναι αναγκαία λοιπόν η ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεωριών, αλλά και ταυτόχρονα η διατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν με με την κατάλληλη στατιστική ανάλυση. Η ποιοτική ανάλυση δεδομένων αποσκοπεί στον έλεγχο των θεωριών μέσω της εξέτασης σε βάθος των αντιλήψεων, στάσεων, εμπειριών των συμμετεχόντων – υποκειμένων. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη για ποιοτική ανάλυση δεδομένων αναγκαία στις περισσότερες πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες.

Το κέντρο Easyptyxiakes προσφέρει τα εξής: 

  • Σχεδιάζουμε την ποιοτική  έρευνα και ορίζουμε επιστημονικά την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την ποιοτική ανάλυση δεδομένων
  • Σχεδιάζουμε τη συνέντευξη (δομημένη/ ημι δομημένη, άμεση/ έμμεση, κλινική/σε βάθος)
  • Ορισμός πληθυσμού/ δείγματος για την ποιοτική ανάλυση δεδομένων
  • Κωδικοποίηση δεδομένων για την ποιοτική ανάλυση δεδομένων
  • Ανάλυση δεδομένων (ποιοτική ανάλυση με λογισμικά Atlas/ti, Nvivo, Ethnographer, Observer, Nud*Ist κλπ.)
  • Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων
  • Ερμηνεία στατιστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων
  • Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων
  • Επεξήγηση των αποτελεσμάτων στον φοιτητή/ τρια

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, στο φοιτητικό φροντιστήριο EasyPtyxikaes προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση της ποιοτικής ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το συνολικό κόστος της διαδικασίας που ακολουθείται για την ποιοτική ανάλυση δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ