Προπτυχιακές εργασίες

Προπτυχιακές φοιτητικές εργασίες είναι αυτές που διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας διδασκαλίας των μαθημάτων. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη για την εκπόνηση εργασιών και συγκεκριμένα:

  • Απλές/ Ατομικές προπτυχιακές εργασίες για ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, UNIC κλπ.
  • Απαλλακτικές προπτυχιακές εργασίες για ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, UNIC κλπ.
  • Ομαδικές προπτυχιακές εργασίες για ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, UNIC κλπ.

Το φοιτητικό φροντιστήριο Easyptyxiakes, για την υποστήριξη φοιτητών κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και διπλωματικών διατριβών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω που αποτελούν και τα κύρια τεκμήρια της σοβαρότητας και του επιστημονικού χαρακτήρα μιας φοιτητικής εργασίας:

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυθεντικότητα πρωτοτυπία και όχι απλή περίληψη/ παράφραση των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και διπλωματικών διατριβών.
Ακρίβεια χρήση συγκεκριμένων όρων κατά τη συγγραφή εργασιών
Ευκρίνεια ανάπτυξη συντακτικά σωστής δομής της φοιτητικής εργασίας
Σαφήνεια σαφής καθορισμός σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων/ υποθέσεων για τις ερευνητικές πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες
Λογική/Τεκμηρίωση εικόνες, παραδείγματα, παραπομπές στη βιβλιογραφία
Μορφή αρτιότητα, τάξη, συνέπεια στην τήρηση των κανόνων

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, στο φοιτητικό φροντιστήριο EasyPtyxikaes προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών, αλλά και για τις στατιστικές αναλύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το συνολικό κόστος της διαδικασίας που ακολουθείται για εκπόνηση εργασιών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ