Μεταπτυχιακές εργασίες

Μεταπτυχιακές εργασίες είναι αυτές που διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη για για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη Ερευνητικής Πρότασης (Proposal) για μεταπτυχιακές εργασίες
  • Βιβλιογραφικές Μεταπτυχιακές Εργασίες
  • Ερευνητικές Μεταπτυχιακές Εργασίες (ποιοτική στατιστική ανάλυση με NVivo ή/και ποσοτική στατιστική ανάλυση με SPSS κλπ.).
  • Thesis (για ξενόγλωσσα κολέγια/ πανεπιστήμια)
  • Εύρεση βιβλιογραφίας αναγκαία για πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες  και διδακτορικά (πηγές από ελληνικά/ ξενόγλωσσα βιβλία και επιστημονικά άρθρα).

Το φοιτητικό φροντιστήριο Easyptyxiakes, για την υποστήριξη φοιτητών κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω που αποτελούν και τα κύρια τεκμήρια της σοβαρότητας και του επιστημονικού χαρακτήρα μιας φοιτητικής εργασίας:

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυθεντικότητα πρωτοτυπία και όχι απλή περίληψη/ παράφραση των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών
Ακρίβεια χρήση συγκεκριμένων όρων κατά τη συγγραφή εργασιών
Ευκρίνεια ανάπτυξη συντακτικά σωστής δομής της φοιτητικής εργασίας
Σαφήνεια σαφής καθορισμός σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων/ υποθέσεων για τις ερευνητικές πτυχιακές εργασίες/ διπλωματικές εργασίες/ μεταπτυχιακές διατριβές
Λογική/Τεκμηρίωση εικόνες, παραδείγματα, παραπομπές στη βιβλιογραφία
Μορφή αρτιότητα, τάξη, συνέπεια στην τήρηση των κανόνων
Μεθοδολογία επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας για τις πτυχιακές εργασίες/ διπλωματικές εργασίες/ μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικά και στατιστικές αναλύσεις

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, στο φοιτητικό φροντιστήριο EasyPtyxikaes προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και για τις στατιστικές αναλύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το συνολικό κόστος της διαδικασίας που ακολουθείται για εκπόνηση εργασιών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ