Εργασίες ΕΑΠ – ΑΠΚΥ

Η εκπαίδευση στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς δύο διαστάσεις:

  1. Περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος καθώς πρόκειται για σπουδαστές με αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίοι συχνά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα σπουδών
  2. Οι εργασίες ΕΑΠ και οι εργασίες ΑΠΚΥ έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τη δομή και τις εμπειρικές/ στατιστικές αναλύσεις

Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes μέσω του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού του,  προσφέρει πλήρη υποστήριξη  στην εκπόνηση εργασιών ΕΑΠ / ΑΠΚΥ και συγκεκριμένα:

  • Προπτυχιακές εργασίες ΕΑΠ/ εργασίες ΑΠΚΥ.
  • Αναπτύσσουμε την Ερευνητική Πρόταση που απαιτούν οι διπλωματικές εργασίες ΕΑΠ & ΑΠΚΥ.
  • Προσεκτικός καθορισμός σκοπού/ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων που είναι μέγιστης σημασίας. στις διπλωματικές εργασίες ΕΑΠ & ΑΠΚΥ.
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος της εργασίας.
  • Αναπτύσσουμε τη μεθοδολογία που απαιτούν οι στατιστικές αναλύσεις (ποσοτικές ή/και ποιοτικές στατιστικές αναλύσεις με SPSS κλπ.)
  • Πραγματοποιούμε τις στατιστικές αναλύσεις με  SPSS ή άλλο λογισμικό.
  • Πραγματοποιούμε τις ποιοτικές αναλύσεις με NVivo ή άλλο λογισμικό.
  • Πραγματοποιούμε μαθήματα αναφορικά με τα στατιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση με SPSS ή άλλο λογισμικό.

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, στο φοιτητικό φροντιστήριο EasyPtyxikaes προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών, εργασιών ΕΑΠ & ΑΠΚΥ αλλά και για τις στατιστικές αναλύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το συνολικό κόστος της διαδικασίας που ακολουθείται για εκπόνηση εργασιών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ